Hammars fastighetsförmedling startades 1991 av Sven Hammar som efter 26 år i bankvärlden beslöt att på heltid ägna sig åt fastighetsförmedling. 1994 anställdes dottern Maria Hammar i företaget efter att ha utbildat sig till fastighetsmäklare. 2008 utökades personalen med en mäklarassistent då ytterligare en dotter, Susanne Hammar anställdes.

2011 tog döttrarna över företaget som ombildades till aktiebolag och det blev ombytta roller.

Hammars fastighetsförmedling arbetar helt neutralt utan kopplingar till vare sig banker, försäkringsbolag eller besiktningsfirmor. Vi låter kunden välja och samarbetar utefter kundens val.

Givetvis kan vi hjälpa till med tips och råd och vi har gott om bra kontakter om man vill ha hjälp på vägen. En fastighetsmäklares viktigaste skyldighet är att ta tillvara både köparens och säljarens intresse och vi månar om att ge en god service där alla inblandade parter ska känna en trygghet genom hela affären. Ni finner oss centralt i Tibro med goda skyltmöjligheter och bra parkering.

Välkomna in att helt förutsättningslöst diskutera fastighetsaffärer med oss både som ni som funderar på att sälja eller köpa fastighet.

Maria Hammar
Maria reg. fastighetsmäklare

Sven Hammar
Sven reg. fastighetsmäklare

Susanne Hammar
Susanne mäklarassistent

Integritetspolicy

Hammars fastighetsförmedling (nedan kallat Mäklarföretaget) behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR som gäller samtliga EU-länder från och med 25 maj 2018. Med personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Nedan redogörs närmare för hur de personuppgifter som registrerats av Mäklarföretaget behandlas.
Personuppgiftsansvarig är Hammars Fastighetsförmedling AB.

Allmänt om registrering och behandling

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas med lagligt stöd sparas för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. För att administrera förmedling av aktuell fastighet/bostadsrätt för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsligt anspråk i händelse av tvist. Samt för att fullgöra våra arkiveringsskyldigheter som åligger oss och som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) tillsyn. Dessutom sparas Personuppgifter på säljare såsom kontonummer, mäklararvode för att fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Personuppgifter är uppgifter om namn, adress, telefonnummer och personnummer på säljare och köpare samt uppgifter kopplade till förmedlat objekt, såsom fastighetsbeteckning, avgivna bud och slutlig prisuppgift utöver ovan nämnda uppgifter.

Som ett led i förmedlingsuppdraget kommer även vissa personuppgifter att överföras till Mäklarföretagets samarbetsparter för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Mäklarföretaget samarbetar. Samarbetspartner till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Hemnet Service HNS AB. Personuppgifter som det bland annat här är fråga om är uppgift om slutligt pris för förmedlat objekt i föreningen med uppgift om objektets adress, se vidare nedan.

Ändamål med behandling

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Vill du veta mer kan du ladda ner vår integritetspolicy.